UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Podstawowe dane:

Tytuł projektu: „Rozbudowa i Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II, OIT III) oraz budowa lądowiska dla śmigłowców”

Nr projektu: WND-POIS.12.02.00-00-001/11

Beneficjent: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Data zakończenia projektu: 31/12/2015 r.

Wartość projektu:  100 452 794 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  69 176 940 PLN

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 

O projekcie:

Przedmiotowy projekt ma na celu wsparcie infrastrukturalne jednego z największych specjalistycznych, ogólnodostępnych szpitali pediatrycznych w Polsce, który jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii w Polsce. Placówka ta swoim zasięgiem i specjalizacją służy zdrowiu wszystkich dzieci z terenu całego kraju i w związku z tym stanowi ważny element sektora opieki medycznej dla dzieci i młodzieży Polsce.

 

Inwestycja dotyczy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której struktura przedstawia się następująco: Oddział Intensywnej Terapii I, Oddział Intensywnej Terapii II, Blok Operacyjny oraz Poradnia Bólu i Anestezjologii. Jest to największy zespół anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w kraju. W ciągu roku wykonywanych jest prawie 10.000 znieczuleń do zabiegów operacyjnych z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej i transplantologii, urologii, okulistyki i stomatologii oraz do zabiegów diagnostycznych wymagających znieczulenia lub głębokiej sedacji w gabinetach rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG, pracowniach endoskopowych i w pracowni badań izotopowych. Obecnie funkcjonujący OIT I dysponuje 10 stanowiskami intensywnej terapii, rocznie leczonych jest ok. 280-300 chorych (od noworodków do młodych dorosłych) z niewydolnością oddechową lub wielonarządową. OIT2 dysponuje 20 stanowiskami intensywnej terapii, w oddziale leczonych jest ok. 1500 pacjentów rocznie. Są to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, urologicznych, okulistycznych oraz po zabiegach kardiologicznych i transplantacjach wątroby oraz nerek.

 

W Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, jako jedynym ośrodku w Polsce wykonywane są transplantacje narządów unaczynionych u dzieci: wątroby i nerek, istnieje więc ogromne zapotrzebowanie na dalszy rozwój transplantologii i innych wspomagających transplantologię nowoczesnych metod terapii. Obecny ośrodek transplantacji narządów działający równolegle do innych metod leczenia w IPCZD wyczerpał możliwości dalszego rozwoju. Rozwój i wykonywanie około 40-45 transplantacji wątroby oraz ok. 50 transplantacji nerek rocznie, jak również stały wzrost liczby wykonywanych zabiegów wynikających z konieczności przygotowania tych dzieci do transplantacji, a także wynikający z faktu wcześniejszego wykonania transplantacji dramatycznie zwiększył zapotrzebowanie na dostęp do Bloku Operacyjnego oraz stanowisk intensywnej terapii.

Ponadto Instytut stał się jedynym ośrodkiem gromadzącym wszystkie dzieci z Polski z przewlekłą niewydolnością jelit i wymagające przewlekłego żywienia pozajelitowego. Ilość pacjentów stale rośnie, dlatego też absolutną koniecznością stało się poszerzenie bazy lokalowej mogącej sprostać rosnącym wymaganiom oraz zapewnić kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie o odpowiednim standardzie.

Niezbędne jest więc podjęcie działań zmierzających do przebudowy i rozbudowy Kliniki – zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji:

 

Zadanie I

 • Budowa nowego pawilonu Bloku Operacyjnego
 • Zakup i montaż urządzeń medycznych na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego
 • Dobudowa nowego budynku dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii (dobudowa pomiędzy budynkiem D a nowym blokiem operacyjnym tzw. platformy)
 • Zakup i montaż urządzeń medycznych na potrzeby OIT (nowy pawilon) - 12 mostów wzmożonego nadzoru
 • Przebudowa budynku D wraz z łącznikami
 • Zakup i montaż urządzeń medycznych na potrzeby OIT (budynek D) - 12 mostów intensywnej terapii intensywnych i 4 mosty wzmożonego nadzoru

 

Zakres prac w ramach Zadania I obejmuje:

 • roboty ogólnobudowlane, w tym związane z zagospodarowaniem terenu
 • robot instalacyjne: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazów medycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjne i klimatyzacyjne, technologiczne, elektryczne i multimedialne
 • zakup i montaż urządzeń medycznych

 

Przeprowadzona przebudowa i rozbudowa Kliniki zmieni jej układu funkcjonalny w celu zwiększenia liczby stanowisk Intensywnej Terapii i dostosowania istniejącej kubatury do obowiązujących przepisów prawa.

W nowym budynku mieścić się będzie:

 • Centralny kompleks operacyjny mający do dyspozycji 10 nowoczesnych sal operacyjnych, w których pomieszczą się wszystkie operacje pacjentów wymagających hospitalizacji w okresie około-operacyjnym, z czasem w miarę rozwoju chirurgii ambulatoryjnej również pacjenci operowani z użyciem złożonej technologii.
 • Ośrodek szkoleń i symulacji.
 • Pomieszczenia na nową centralną sterylizację niezbędną do pełnego wykorzystania nowego bloku.

 

Zadanie II

 • Budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego obok budynku głównego IPCZD w postaci platformy wyniesionej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja oświetleniowo – sygnalizacyjna, p/poż, zabezpieczenie techniczne

Budowa lądowiska ma na celu skrócenie czasu transportu pacjentów bezpośrednio z lądowiska do Izby Przyjęć Instytutu „Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka” z pominięciem transportu kołowego. Lotnisko posiadało będzie oświetlenie nawigacyjne w celu zapewnienia jego funkcjonowania w cyklu całodobowym.

 

Zakres rzeczowy Zadania II obejmuje:

 • roboty ogólnobudowlane
 • budowę systemu sterowania i uruchamiania oświetlenia nawigacyjnego lądowiska
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem osadnika i separatora substancji ropopochodnych
 • remont nawierzchni (wymiana warstwy ścieralnej) istniejących dróg łączących lądowisko z Izbą Przyjęć oraz budowa oświetlenia dróg.

 

Zasadniczym efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Jednym z efektów projektu będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie badań specjalistycznych (dzięki zakupowi aparatury diagnostycznej i zwiększeniu liczby sal operacyjnych) oraz skrócenie czasu dojazdu pacjenta do IPCZD (dzięki budowie lądowiska).

 

Dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury IPCZD poprawie ulegną warunki świadczenia pomocy medycznej oraz warunki pracy personelu medycznego i personelu pomocniczego.

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu otrzymanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Ministerstwa Zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przez Ministerstwo Zdrowia.

Kontakt

Kierownik projektu: Janusz Zalewski,

tel. 22/815-11-01, e-mail: j.zalewski@ipczd.pl


Z-ca kierownika projektu: Hubert Chojnowski,

tel. 22/815-18-36, e-mail: h.chojnowski@czd.pl


Biuro projektu: Mariusz Piotrowicz,

tel. 22/815-77-09, e-mail: m.piotrowicz@ipczd.pl


 

Copyright 2014 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Projekt i wykonanie Dział DSI IPCZD