Drukuj 

Podstawowe dane:

Tytuł projektu: „Rozbudowa i Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II, OIT III) oraz budowa lądowiska dla śmigłowców”

Nr projektu: WND-POIS.12.02.00-00-001/11

Beneficjent: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Data zakończenia projektu: 31/12/2015 r.

Wartość projektu:  100 452 794 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  69 176 940 PLN

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie: 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 

O projekcie:

Przedmiotowy projekt ma na celu wsparcie infrastrukturalne jednego z największych specjalistycznych, ogólnodostępnych szpitali pediatrycznych w Polsce, który jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii w Polsce. Placówka ta swoim zasięgiem i specjalizacją służy zdrowiu wszystkich dzieci z terenu całego kraju i w związku z tym stanowi ważny element sektora opieki medycznej dla dzieci i młodzieży Polsce.

 

Inwestycja dotyczy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której struktura przedstawia się następująco: Oddział Intensywnej Terapii I, Oddział Intensywnej Terapii II, Blok Operacyjny oraz Poradnia Bólu i Anestezjologii. Jest to największy zespół anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w kraju. W ciągu roku wykonywanych jest prawie 10.000 znieczuleń do zabiegów operacyjnych z zakresu kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej i transplantologii, urologii, okulistyki i stomatologii oraz do zabiegów diagnostycznych wymagających znieczulenia lub głębokiej sedacji w gabinetach rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG, pracowniach endoskopowych i w pracowni badań izotopowych. Obecnie funkcjonujący OIT I dysponuje 10 stanowiskami intensywnej terapii, rocznie leczonych jest ok. 280-300 chorych (od noworodków do młodych dorosłych) z niewydolnością oddechową lub wielonarządową. OIT2 dysponuje 20 stanowiskami intensywnej terapii, w oddziale leczonych jest ok. 1500 pacjentów rocznie. Są to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, urologicznych, okulistycznych oraz po zabiegach kardiologicznych i transplantacjach wątroby oraz nerek.

 

W Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, jako jedynym ośrodku w Polsce wykonywane są transplantacje narządów unaczynionych u dzieci: wątroby i nerek, istnieje więc ogromne zapotrzebowanie na dalszy rozwój transplantologii i innych wspomagających transplantologię nowoczesnych metod terapii. Obecny ośrodek transplantacji narządów działający równolegle do innych metod leczenia w IPCZD wyczerpał możliwości dalszego rozwoju. Rozwój i wykonywanie około 40-45 transplantacji wątroby oraz ok. 50 transplantacji nerek rocznie, jak również stały wzrost liczby wykonywanych zabiegów wynikających z konieczności przygotowania tych dzieci do transplantacji, a także wynikający z faktu wcześniejszego wykonania transplantacji dramatycznie zwiększył zapotrzebowanie na dostęp do Bloku Operacyjnego oraz stanowisk intensywnej terapii.

Ponadto Instytut stał się jedynym ośrodkiem gromadzącym wszystkie dzieci z Polski z przewlekłą niewydolnością jelit i wymagające przewlekłego żywienia pozajelitowego. Ilość pacjentów stale rośnie, dlatego też absolutną koniecznością stało się poszerzenie bazy lokalowej mogącej sprostać rosnącym wymaganiom oraz zapewnić kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie o odpowiednim standardzie.

Niezbędne jest więc podjęcie działań zmierzających do przebudowy i rozbudowy Kliniki – zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji:

 

Zadanie I

 

Zakres prac w ramach Zadania I obejmuje:

 

Przeprowadzona przebudowa i rozbudowa Kliniki zmieni jej układu funkcjonalny w celu zwiększenia liczby stanowisk Intensywnej Terapii i dostosowania istniejącej kubatury do obowiązujących przepisów prawa.

W nowym budynku mieścić się będzie:

 

Zadanie II

Budowa lądowiska ma na celu skrócenie czasu transportu pacjentów bezpośrednio z lądowiska do Izby Przyjęć Instytutu „Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka” z pominięciem transportu kołowego. Lotnisko posiadało będzie oświetlenie nawigacyjne w celu zapewnienia jego funkcjonowania w cyklu całodobowym.

 

Zakres rzeczowy Zadania II obejmuje:

 

Zasadniczym efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Jednym z efektów projektu będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie badań specjalistycznych (dzięki zakupowi aparatury diagnostycznej i zwiększeniu liczby sal operacyjnych) oraz skrócenie czasu dojazdu pacjenta do IPCZD (dzięki budowie lądowiska).

 

Dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury IPCZD poprawie ulegną warunki świadczenia pomocy medycznej oraz warunki pracy personelu medycznego i personelu pomocniczego.

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu otrzymanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Ministerstwa Zdrowia.